Agenda

Nieuwsbrief
23 april 2018
23 april
Spreekavond
23 april 2018
23 april
In deze week: sponsorloop Diabetesclassic
23 april 2018 t/m 27 april 2018
23 april t/m 27 april
Koningsdag en begin Meivakantie
27 april 2018 t/m 11 mei 2018
27 april t/m 11 mei
Juf Kimberley jarig
14 mei 2018
14 mei
Nieuwsbrief
14 mei 2018
14 mei
OR-vegadering
14 mei 2018
14 mei
Avondvierdaagse
15 mei 2018 t/m 18 mei 2018
15 mei t/m 18 mei
Tweede Pinksterdag / Leerlingen vrij
21 mei 2018
21 mei
Controle hoofdluis
22 mei 2018
22 mei
Schoolfotograaf
23 mei 2018
23 mei
MR-vergadering
23 mei 2018
23 mei
Nieuwsbrief
28 mei 2018
28 mei
Schoolreisjes
1 juni 2018
1 juni
Cito week 1
4 juni 2018 t/m 8 juni 2018
4 juni t/m 8 juni
Cito week 2
11 juni 2018 t/m 15 juni 2018
11 juni t/m 15 juni
Cito week 3
18 juni 2018 t/m 22 juni 2018
18 juni t/m 22 juni
OR vergadering
18 juni 2018
18 juni
Oudercommissie Kinderopvang
20 juni 2018
20 juni
Nieuwsbrief
25 juni 2018
25 juni
Studiemiddag team leerlingen om 12.00 uur vrij
28 juni 2018
28 juni
Voorstelling groep 3
29 juni 2018
29 juni
Juf Jos jarig
1 juli 2018
1 juli
Nieuwsbrief
2 juli 2018
2 juli
Nieuwsbrief
2 juli 2018
2 juli
Rapport mee
6 juli 2018
6 juli
Nieuwsbrief
9 juli 2018
9 juli
Kijk- en Contactavond
9 juli 2018
9 juli
Bedankochtend hulpouders
11 juli 2018
11 juli
MR-vergadering
11 juli 2018
11 juli
Ophoging groepen en welkom nieuwe leerlingen
12 juli 2018
12 juli
Conciërge Fenès jarig
13 juli 2018
13 juli
Nieuwsbrief
16 juli 2018
16 juli
Afscheid groep 8
18 juli 2018
18 juli
Start om 12.00 uur Zomervakantie
20 juli 2018 t/m 31 augustus 2018
20 juli t/m 31 augustus